Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I. A szerződéses jogviszony tárgya

A szerződés tárgya, a bérbevevő részvételével/által, a bérleti szerződésben feltüntetett helyen kivitelezésre kerülő építmény megvalósításához szükséges, a bérbeadó tulajdonát képező különböző zsaluzóanyagok, zsaluszerkezetek, zsalueszközök és egyéb tartozékok, valamint az azok szállításához és tárolásához, kezeléséhez, továbbá szereléséhez szükséges segédeszközök vagy göngyölegek bérleti jogviszonya. A megkötött bérleti szerződés nem tartalmazza azon zsalurendszer kiegészítők díját, melyek egyszeri eladási tételt képeznek, és visszaszállításra nem kerülnek.
 

II. Az előkészítési folyamat és a megrendelés általános tudnivalói

1) A bérleti jogviszony alapításakor a mindenkori bérbevevő, vagy annak törvényes képviselője, illetve meghatalmazással igazolt megbízottja – akár magán-, vagy jogi személy – köteles személyesen megjelenni és a szerződés megkötésében személyesen részt venni. 

2) A bérleti szerződés elkészítéséhez és a megállapodás aláírásához a bérbevevőnek az alábbi okmányokat szükséges eredetiben bemutatni és másolatban csatolni:

 • 30 napon belüli cégkivonat, vagy végzés a cégnyilvántartásba vételről,
 • Aláírási címpéldány,
 • Adóbejelentkezési lap és módosításai,
 • Magánszemély estében személyazonossági igazolvány
 • Bélyegző (amennyiben az aláírás csak ezzel együtt érvényes)
 • Meghatalmazott képviselő esetén a bérbevevő meghatalmazása, valamint a bérbevevő ügyvezetőjének, mint magánszemélynek külön okiratba foglalt olyan meghatalmazása, amely feljogosítja meghatalmazottat készfizető kezesség vállalására

3) Bérbevevő kötelezi magát, hogy a jogviszony alapításához felhasznált és ahhoz rendelkezésre bocsátott adatok megváltozása esetén a módosult adatokat 3 munkanapon belül írásos formában közli bérbeadóval. Amennyiben bérbevevő jelen szerződés aláírására jogosult képviselője (kinevezett üzletvezetője, ügyvezetője stb.) személyében változás állt be, és a beállt változást bérbevevő új képviselője nem közli bérbeadóval a jelen szerződéses pontban foglaltak szerint, az ebből eredő károkért bérbevevő aláírásra jogosult új képviselője a jelen szerződés VII./37. pontjában meghatározottak szerint, magánszemélyként mint készfizető kezes korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik. 

4) Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződést bérbevevő előzetes írásbeli megrendelése alapján kötik meg. 

5) A bérbeadó vállalja, hogy a bérbevevő által rendelkezésre bocsátott statikus tervekből, vagy esetleges vázlatokból, díjmentesen összeállítja azt a konszignációs anyag- és eszközlistát, amely a megállapodás létrejöttében a jogügylet alapját képezik. Bérbevevő külön igényére bérbeadó a konszignáció összeállításával egyidejűleg előzetes és részletes árajánlatot is készít, amely közelítőleg meghatározza a várható – de nem végleges - bérleti díjakat, illetve pénzügyi terheket is.

6) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó által elkészített, zsalutípusra és felhasználásra vonatkozó írásos, vagy rajzos ajánlat nem kiviteli tervszintű dokumentáció - azaz nem zsaluelem kiosztási kiviteli terv -, mivel a kiadott műszaki vázlatok nem foglalják magukba a kiviteli tervdokumentációval szemben támasztott és megkövetelt igényeket. A zsaluelem kiosztási ajánlat kizárólag a bérleti jogviszony dokumentálásához szükséges konszignációs munka egyes paramétereinek tisztázását és a raktári kiadás, valamint a szállítás megszervezésének megkönnyítését szolgálják.

7) Amennyiben a bérbevevő által igényelt egyes anyagok és eszközök a bérbeadó saját raktárában éppen nem állnak rendelkezésre, tehát a bérbevevő igényeit az aktuális raktárkészletből teljes mértékben kielégíteni nem lehet, úgy a bérbeadó jogosult a hiányzó anyagokat külső harmadik személyektől beszerezni (bérbe venni) és azokat e szerződés keretein belül a bérbevevőnek további albérletbe bérbe adni. Ebben az esetben a szolgáltatás ezen részének jogcíme közvetített szolgáltatásnak minősül, amelynek elszámolása esetén, a bérbeadó jogcímként közvetített szolgáltatást jelöl meg a bérbevevő felé benyújtott számlában.

8) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérbeadó a konszignáció tartalmának változtatási jogát mindvégig fenntartja a saját, aktuális raktárkészletének állapota szerint.

9) Bérbeadó a gyártói termékszavatosság mértékéig vállal felelősséget az általa kiadott anyagokért és eszközökért. Feltétlen felelősséget vállal a bérbevevőtől kapott adatok és paraméterek alapján adaptált, gyárilag méretezett és készített típustermékekért. Nem felel azonban a helytelen adatszolgáltatásból, a kiadott technológiai ismertetőben foglalt általános előírásoktól való eltérésekből, valamint a bérbevevő által elkövetett méretezési hibákból eredő túlterhelés okozta károkért.

10) Bérbeadó a kiszállított zsaluanyagokhoz és szerkezetekhez írásos műszaki ismertetőket ad, amely a bérbevett termékek általános használatára vonatkozó rendszermegoldásokat, típusválasztékot, azok műszaki specifikációit, szállítási, szerelési, daruzási, merevítési, tárolási előírásokat tartalmaz. Ez a brosúra az építőipari tevékenységi körben járatos, a zsaluszerelési és összeállítási munkákban gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek számára kielégítő és elégséges leírásokat foglal magába. A műszaki ismertető prospektusok átadása a szerződés megkötésével egy időben, ugyancsak megtörténik, amelynek kézhezvételét bérbevevő a szerződés aláírásával egyidejűleg ismer el.

11) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt, majdan kiszállított anyagok és eszközök használata, a zsaluszerkezetek összeállítása, szerelése, azok módozata, vagy megoldása, a kivitelezésen alkalmazott technológia, annak sorrendje, a megvalósított műszaki-szerelési állapot, kizárólagosan és egyértelműen a saját felelősségi körébe tartozik. 

12) A bérbevevő kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket minden esetben saját felelősségére használja, egyben vállalja, hogy a szakirányú munkák során betartja a hatályos általános és az idevonatkozó munkavédelmi előírásokat. Tudomásul veszi, hogy az ezek elmulasztásából eredő anyagi és baleseti károkért a bérbeadó nem felel. Ugyancsak nem terheli semminemű felelősség bérbeadót a kivitelezési helyszínen történő egyéb más - zsaluzással összefüggő - tevékenységért és kivitelezési megoldásért, amelyek úgyszintén a bérbevevő saját felelősségi körébe tartoznak. Bérbeadó bérbevevő egyedi igényére és külön megrendelésére – külön díjazás ellenében - elkészíti az építési szabványoknak megfelelő és a vonatkozó előírásokat követő, tehát az adott kivitelezésen kizárólagosan alkalmazandó, részletes, kiviteli szintű műszaki tervdokumentációt is. Ennek tartalma magában foglalja mindazon különleges dokumentumokat is, amelyek a komplett kivitelezési munkák teljes körű és felelősségteljes elvégzéséhez szükségesek, valamint együtt jár a felelős tervező esetleges helyi művezetésével és ellenőrzésével. A tervezési munkák megrendelése és díjazásának megállapítása külön szerződésben történik.

III. A jogügylet

13) A felek megállapodnak, hogy a bérbeadó bérbe adja, a bérbevevő bérbe veszi, az e szerződés elválaszthatatlan (I. számú) mellékletét képező, bérleti anyaglistában felsorolt és jelölt anyagokat, elemeket, tartozékokat (a továbbiakban anyagok és eszközök), valamint azok szakszerű szállításához és raktározásához, vagy tárolásához esetlegesen szükséges segédszerkezeteket.

14) Felek egyhangúan kijelentik, hogy a bérleti anyaglistában felsorolt, a megállapodás szerint bérbe vett valamennyi eszköz és anyag, azok típusa, mérete, valamint összes paraméterük megfelel mindazon általános építészeti követelményeknek, amelyet a bérbevevő a benyújtott megrendelésében kinyilvánított. Bérbevevő kijelenti és elismeri, hogy az összeállított anyaglista, illetve a megrendelés visszaigazolását szolgáló konszignáció kifejezetten a részéről kiadott útmutatások és információk alapján, azoknak figyelembe vételével készült. Mindezek alapján bérbevevő egyértelműen kijelenti, hogy a bérbevett tételek feltétlenül kielégítik mindenfajta műszaki, építészeti és kivitelezési igényeit, továbbá kivitelezési elvárásait. 

15) Felek megállapodnak továbbá, hogy az itt megjelölt, ill. feltüntetett cím szerinti kivitelezésre, vagy beruházásra, a bérbevevő által későbbi időpontokban esetlegesen írásban megrendelendő további zsaluzó és egyéb anyagok bérletére vonatkozóan ugyancsak ezen szerződés rendelkezései alkalmazandók. Bérbeadó kiköti, egyúttal bérbevevő tudomásul veszi, hogy az ilyen módon és céllal, e szerződés aláírását követően bérbevett további anyagok bérleti díjának mértékét kizárólagosan az azok kiszállításakor hatályos díjjegyzék szabja meg. Ennek értelmében a bérleti anyaglistára utólagosan felkerült, majd kiszállított anyagok és eszközök is jelen szerződés tárgyát képezik.

16) Bérbeadó a bérlet tárgyát képező anyagokat és eszközöket kizárólag a bérleti szerződés megkötésének létrejöttével, illetve a megállapodás hatályba lépésekor adja birtokba.

IV. A bérleti jogviszony időtartama

17) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszonyt határozatlan időre kötik. A bérleti viszony futamidejének kezdő időpontja a bérelt anyagok és eszközök tekintetében az a nap, amely napon a bérbevevő, vagy a megbízottja által aláírt szállítólevélen, a bérbeadó telephelyéről történt kiszállítással egy időben, annak időpontja feltüntetésre kerül.

18) A bérleti viszony futamidejének befejező időpontja az a nap, amely napon a bérbe vett anyagoknak és eszközöknek a bérbeadó telephelyére történő maradéktalan és hiánytalan állapotban történő visszaszállítása bérbevevő részéről megtörténik továbbá - ezzel egy időben -, amelyeket bérbeadó hivatalosan átvesz, tehát a szabályos visszaszállítást, illetve az anyagok és eszközök átvételének tényét okmányokkal igazolja.

V. A bérleti díj

19) A bérelhető anyagok bérleti díjának alapját a bérbeadó által rögzített egyedi díjtételek képezik, amelyekről bérbevevő mindenképpen előzetesen, a szerződéskötés előtt szerez tudomást. Az aktuális díjtételeket az I. számú melléklet tartalmazza.

20) A bérleti díj a bérleti idő és a bérelt anyaglistában szereplő tételek napi bérleti díja alapján kerül kiszámításra. A bérleti díjszámítás kezdete a kiszállítás napja, míg a bérleti díjszámítás vége a visszaszállítás napja.

21) Bérbevevő nem választotta a MEVA által kínált átalány zsalujavítási szolgáltatást (Komfort Bérlet, Szuper Komfort Bérlet), így bérbevevő vállalja az utólagosan, a bérelt anyagok visszaszállításakor felmerülő és kárfelvételi jegyzőkönyvbe vett tisztítási és javítási költségek fedezését.

22) Bérbeadó a bérleti díjon túl, a ténylegesen kiszállított anyagok és eszközök aktuális és hatályos eladási listaár alapján, 1%-os kezelési költségátalányt is felszámít. A kezelési költség nagyságának számszerű értékét bérbeadó bérbevevő által érvényesített szállítólevél és az azon feltüntetett egyedi áruérték listaárak figyelembevételével képezi. A kezelési költség nem minősül bérleti díjnak.

23) A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadónak lehetősége van a 90 napnál hosszabb futamidejű bérlet esetén árkorrekcióval élni, amely az infláció ellentételezésére szolgál. Ennek nagyságrendje a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, aktuális EUR/HUF középárfolyam változásának megfelelően alakul.

VI. Számlázás, számla kiegyenlítés

24) Bérbeadó a bérleti díjat a tárgyhó utolsó napjával számlázza. A kibocsátott bérleti számlákat bérbevevő a kiállítás napjától számított harminc napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.

25) A zsalubérleti díjról szóló számlákat a MEVA Zrt. havonta a hónap utolsó napjával állítja ki. A felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 58§ (1) pontja szerinti teljesítés időpontjának a mindenkori számla fizetési határidejét tekintik. 

26) Bérbeadó a kibocsátott számlájában a tárgyhavi árumozgások alapján számítja ki a bérletben eltöltött időt. 

27) Felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérbevevőnek a számlával kapcsolatos reklamációit, vagy bármilyen egyéb kifogásait, kizárólag a számla kifizetés esedékességének napjáig fogadja el.

28) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a rögzített határidőn belül bárminemű reklamáció, vagy kifogás bérbevevő részéről nem merül fel, akkor a benyújtott számlát elfogadottnak kell tekinteni.

29) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó az általa kibocsátott számlákhoz külön teljesítményigazolást már nem mellékel, csupán abban hivatkozással él, mivel a nevezett okmányok eredeti példányait - szállítólevelek és visszavételi jegyzékek formájában - a ki- és beszállításoknál külön kézhez kapja.

30) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ugyanezen szerződés keretein belül, a kezdeti megrendelést a későbbiekben további, újabb anyagok megrendelése, illetve újabb tételek kiszállítása követi, bérbeadó fenntartja jogát, hogy feltételként ezzel egy időben, a bérbevevő aktuális és kiegyenlítetlen pénzügyi tartozásainak azonnali rendezését előírja, vagy az újabb bérleti anyagmennyiség értékével és a várható bérleti idővel arányos biztosítékot fizettessen meg. Az itt megjelölt pénzügyi tranzakció az újabb anyagok és eszközök kiszállításának időpontjában, előre esedékes. A pénzügyi biztosíték feltételének esetére eszközölt befizetés – bérbeadó választásától függően - előlegnek vagy óvadéknak minősül.

VII. A késedelmes fizetés és következményei, készfizető kezesség

31) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérbeadó késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a Ptk. 301.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat kétszeresét, azaz a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az adott naptári félév teljes idejére.

32) Bérbevevő kötelezi magát az esetleges fizetési késedelméből eredő többletköltségek teljes megtérítésére.

33) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérbeadó 60 napon túli pénzügyi kintlévőségeinek behajtását egy külső, erre szakosodott megbízott fél – u. n. pénzügyi behajtó társaság - végzi. 

34) Bérbevevő hozzájárulását adja és tudomásul veszi, hogy 60 naptári napot meghaladó pénzügyi elmaradásának fennállása esetén, bérbeadó jogosult a kényszerhitelezéssel összefüggő tényadatokat a pénzügyi behajtással megbízott fél tudomására hozni. Az említett ok miatt a megbízott társaságnak átadott ügyfelek egy nyilvános adatbázisba kerülnek, amely adatbázis harmadik fél számára is hozzáférhető.

35) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy e szerződés aláírásával, a jogszerű pénzügyi behajtással kapcsolatos, továbbá ennek érdekében felmerült összes költség megfizetését is magára vállalja.

36) A bérbevevő cégbíróság által nyilvántartott tisztségviselője (kinevezett üzletvezetője, ügyvezetője), tudomásul veszi, továbbá feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés aláírásával – azaz érvénybe lépésével - egyidejűleg, magánszemélyként, mint készfizető kezesköteles teljesíteni a bérbeadó, egyben jogosult részére, amennyiben a bérbevevő az itt megkötött szerződés alapján, illetve a jogügylettel összefüggésben kibocsátott számla (számlák) szerint fennálló, jogszerű és aktuális díját (díjait), valamint azok(nak) esedékes kamata(i) tekintetében, a tartozását nem fizeti meg. Készfizető kezes kötelezettséget vállal továbbá, hogy – a készfizető kezesség szabályai szerint - köteles megtéríteni bérbeadó azon esetleges kárát, ami a jelen bérleti szerződés bérbevevő általi megszegéséből származik, különös tekintettel a bérelt anyagok és eszközök minőségi romlására, sérülésekre és hiányokra (XII./67-70. pontok), illetve a tájékoztatási kötelezettség megszegésére (II./3. pont). A Készfizető kezes, jelen bérleti szerződésből adódóan a bérbeadó és közte, mint készfizető kezes – ideértve a jelen szerződés II./3., XII./69. és XII./70. pontjaiban foglalt készfizető kezességet is – közötti esetleges jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri – hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság. kizárólagos illetékességét (lásd még a jelen szerződés XVI/84. pontját).

VIII. Az anyagok és eszközök kiszállítása, illetve visszaszállítása

37) Bérbevevő az általa bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyéről és telephelyére történő ki- és visszaszállítását saját költségére és felelősségére végzi. A bérbeadó telephelye: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19. Felek ettől eltérő megállapodása kizárólag írásban érvényes. 

38) Bérbevevő köteles az általa bérelt anyagokat és eszközöket szakszerűen szállítani, vagy szállíttatni. A szakszerűtlen szállítás következtében felmerülő anyagi károk valamennyi vonzata teljes mértékben bérbevevőt terhelik.
Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó telephelyén gépi anyagmozgatás történik, így a ki- és visszaszállítás kizárólag szakszerűen szortírozott, kötegelt, targoncás rakodásra alkalmas egységrakatokban lehetséges.

39) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a felrakodást, vagy lerakodást megtagadhatja, továbbá a rakodást beszüntetheti, amennyiben a fuvarozóeszköz alkalmatlan (ponyvás, billenőplatós tehergépjármű, stb.), illetve ha a rakodás folytatása targoncával csak balesetveszélyes módon lenne megoldható. (szakszerűtlen vissza fuvar, alátét hiánya, stb.) Ebben az esetben, az esetleges többletfuvar, illetve többletrakodási költségek felmerüléséért mindennemű kártérítési felelősség a bérbevevőt terheli. 

40) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy az anyagok és eszközök fizikai kiszállítása a kiadási anyaglista figyelembevételének alapján, annak elkészültétől számított harmadik munkanapon lehetséges. 

41) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a fizikai visszaszállítás minden esetben előzetes, - a tervezett visszaszállítási időpontot legalább 2 munkanappal megelőző - bejelentkezés után, a befogadó raktárral történő kölcsönös időpont egyeztetést követően lehetséges.

42) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a szállítással kapcsolatos előzetes egyeztetési kötelezettség és deklarált bejelentési határidő figyelmen kívül hagyásából származó többlet költségekért, vagy az ebből keletkező anyagi károkért minden felmerülő felelősség bérbevevőt terheli.

43) Amennyiben a bérbevevő a bérelt anyagok és eszközök szállítását nem tudja saját maga megoldani, abban az esetben a szállítási szolgáltatást megrendelheti a bérbeadó társaságon keresztül is. A bérbeadó a szállítás felmerült költségét közvetített szolgáltatásként számlázza ki a bérbevevő felé.

IX. A bérelt anyagok és eszközök átadása-átvétele

44) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti jogviszony során, a társaságnál érvényben lévő DIN EN ISO 9001 szerinti Minőségügyi rendszer utalásainak megfelelően, kizárólagosan kifogástalan műszaki állapotú, az MSZ 7658/2 szabvány előírás szerinti, I. osztályú besorolásnak megfelelő mérettűrésű szerkezetek készítésére alkalmas anyagokat és eszközöket ad át bérbevevő részére. 

45) A bérbevevő tudomásul veszi, hogy az általa bérbevett anyagok és eszközök mennyiségi és minőségi átvétele – azaz használatba vétele - a szállítólevélnek a bérbevevő, vagy az általa megbízott képviselő, illetve fuvarozó részéről történő aláírással egyidejűleg történik.

46) Bérbevevő az anyagokkal és eszközökkel kapcsolatos esetleges minőségi kifogásait köteles az átvétel alkalmával haladéktalanul közölni. Amennyiben a bérbevevő az átvétel alkalmával műszaki, minőségi kifogást nem emel, úgy későbbi kifogásait csak a kiszállítást követő, maximum 24 órán belül, - de mindenképpen az első felhasználás előtt – írásban dokumentált formában teheti meg. A bérbevevő 24 órán túl benyújtott, bármilyen típusú kifogását a bérbeadó nem ismeri el és azt jogában áll elutasítani.

47) A bérbevevő tudomásul veszi, hogy az általa megbízott és a MEVA telephelyén megjelenő, valamint eljáró fuvarozót a bérbeadó bérbevevő törvényesen felhatalmazott megbízottjának tekinti. Ennek következtében nevezett személy a különböző intézkedései során valamennyi cselekményéért, valamint írásban és szóban tett nyilatkozataiért úgy felel, mintha azt maga a bérbevevő teljesítette, vagy tette volna.

48) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérelt anyagok és eszközök elszállítását követő 24 óra után közölt minőségi kifogások nem jogosítják fel őt arra, hogy az általa bérelt anyagok használatáért járó, a bérbeadót megillető bérleti díjból visszatartson, vagy a számlák fizetését felfüggessze.

49) Bérbeadó kijelenti, hogy amennyiben bérbevevő rögzített határidőn belül előterjesztett minőségi kifogása megalapozott, úgy a bérbeadó a szállítási költségek felvállalása mellett a kifogásolt terméket az aktuális raktárkészletének lehetősége szerint kicseréli.

50) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a visszaszállításnál az általa kiállított szállítólevél nem helyettesítheti a visszavételi jegyzéket. A visszavételi jegyzéket a felek a raktár területén a visszavételi eljárás alkalmával, közösen állítják össze és abban szerepel a visszaszállított anyagok és eszközök mennyisége, illetve a minőségi állaguk meghatározásának és megállapításának eredménye – amennyiben ez azonnal is megállapítható -, amelyet a bérbeadó és bérbevevő, vagy annak megbízottja aláírásával igazol.

51) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó bérbevevő által visszaszállított anyagokat és eszközöket előzetes jogfenntartással veszi át. A termékek visszaszállítása alkalmával bérbevevő a visszavételi jegyzéken - a mennyiségi tételek mellett - szerepelteti a közvetlenül látható, erősen szennyezett, rongált, hiányos, vagy selejtesen visszahozott termékeket, azok javítási tételeit, valamint a gondatlan szállításból adódó többletrakodásokat.

52) Bérbeadó az azonnal és közvetlenül nem észlelhető rejtett rongálódások, vagy egyéb más hasonló jellegű minőségi állagromlások megállapíthatósága miatt, egy későbbi időpontban – de maximum 5 munkanapon belül végrehajtandó - részletes, mindenre kiterjedő, a termékek tényleges aktuális minőségi állagára utaló felülvizsgálatot is tart. Ha a részletes felülvizsgálat alkalmával a visszavételezett termékekkel kapcsolatban addig még fel nem tárt minőségi kifogások merülnek fel, bérbeadó a vizsgálat objektív megállapításairól a minőségi átvétel napját követő 2 munkanapon belül kárfelvételi jegyzőkönyv formájában értesíti bérbevevőtBérbeadó a leselejtezendő, javítandó, tisztítandó anyagokról fényképes dokumentációt készít, amelyet a külön értesítéssel egyidejűleg bérbevevő rendelkezésére bocsát, valamint lehetővé teszi számára, hogy a kifogás alá eső termékeket a közléstől számított 5 munkanapon belül meg is tekinthesse.

53) Bérbevevőnek joga van a későbbi időpontban tartandó, részletes állag ellenőrzésen személyesen is részt venni, amennyiben ezen igényét a visszaszállítás időpontjában bejelenti. Amennyiben bérbevevő ilyen igényt előzetesen nem támaszt, úgy a saját, vagy képviselője nélkül zajló felülvizsgálat megállapításait köteles elismerni, az ellenőrzés eredményéről felvett kárfelvételi jegyzőkönyvet a későbbiekben nem vitathatja.

X. A bérelt anyagok és eszközök használata

54) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök a szerződésben megfogalmazott, abban rögzített célok és igények szerinti használatra alkalmasak.

55) Bérbevevő kijelenti, hogy amennyiben az elszállítást követő 24 órán belül írásban nem jelzi bérbeadó felé a termékekkel kapcsolatos minőségi, vagy egyéb kifogásait, úgy a bérbevett teljes anyag- és eszközmennyiséget szerződésszerű használatra alkalmasnak fogadja el. 

56) Bérbevevő kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket rendeltetésszerűen használja fel. 

57) Bérbevevő kijelenti, hogy a felhasználásra, beépítésre és szerelésre átvett különböző anyagok és eszközök tekintetében ismeri és figyelembe veszi az azokra vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, a szükséges műszaki előírásokat, az ide vonatkozó szállítási, daruzási és munkavédelmi szabályokat. Amennyiben ezen ismeretei hiányosak, úgy gondoskodik megfelelő szakirányú személyzet biztosításáról.

58) Bérbevevő kijelenti, hogy a bérbe vett anyagok és eszközök beépítéséért, általános felhasználásáért, az azokkal történő bármilyen jellegű munkavégzésért kizárólagos felelősséget vállal.

59) A bérbevevő kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök szakszerű szállításáról, raktározásáról, beépítéséről, felhasználásáról, bontásáról és folyamatos karbantartásáról mindvégig körültekintően, a tőle elvárható alapossággal és lelkiismeretességgel gondoskodik.

60) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy közvetlen anyagi konzekvenciákkal járó felelősség terheli minden olyan károsodásért, amely a bérelt anyagokban és eszközökben a bérbeadó telephelyéről történő elszállítás és a telephelyre történő visszaszállítás időszaka között következne be, függetlenül attól, hogy a szállítást és a bérelt termékek használatát ki gyakorolta.

61) Bérbevevő tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az anyagok és eszközök betonnal érintkező felületeinek felületkezelésére kizárólag a bérbeadó által forgalmazott, ill. ajánlott forma leválasztó szert használja.

62) Bérbevevő kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott építési helyszínen használja. A bérelt anyagok és eszközök más helyre történő elszállítása csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és újabb szerződés megkötésével lehetséges. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy e helyszínhez kapcsolódó kikötés megszegése a bérbeadó részéről a szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását vonja maga után.

63) A bérbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy mindaddig, amíg a bérbeadó tulajdonát képező, bérelt anyagok és eszközök a birtokában vannak, gondoskodik azok megfelelő őrzéséről. 

XI. Az anyagok és eszközök tulajdonjoga

64) A felek egybehangzóan rögzítik, hogy a bérelt anyagok és eszközök, valamint a bérbeadó telephelyéről bármilyen más - bérlet jogcímén - elszállított termékek mindenkor a MEVA Zsalurendszerek Zrt. kizárólagos, saját tulajdonát képezik, azokkal bérbevevő semmilyen módon nem rendelkezhet, azok harmadik fél részére történő értékesítése, bérbe adása, zálogba adása, vagy végrehajtó általi lefoglalása nem lehetséges.

65) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjoghoz tapadó, az azzal összefüggő, bármilyen vonatkozású egyéb jogokat kizárólag a bérbeadó fél gyakorolhatja. Ennek következményeként a bérbevevő a bérelt anyagokat és eszközöket a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen más építési helyszínre nem szállíthatja át és ott nem használhatja, továbbá sem e szerződésben feltüntetett építési helyszínen, sem máshol albérletbe nem adhatja, illetve harmadik fél részére át nem ruházhatja.

XII. A bérelt anyagok és eszközök minőségi romlása, sérülések, hiányok

66) A bérbeadó a visszaszállított anyagok és eszközök jogfenntartás mellett történő raktári visszavételezését követően – maximum 5 munkanapon belül – mindenre kiterjedően, részletesen is ellenőrzi a bérbe adott termékeket.

67) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a visszaszállított bérelt anyagokat és eszközöket bérbeadó a saját telephelyén - bérbevevő költségére - megtisztítja és kijavítja. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó jogosult a kárfelvételi jegyzőkönyv szerint a javítási és tisztítási költségeket külön kiszámlázni a bérbevevő felé. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a sérült anyagok és eszközök vonatkozásában a javítás nem lehetséges, vagy az nem gazdaságos, a visszaszállított eszközök tisztítatlan és/vagy sérült állapotából eredő mindennemű kárért bérbevevőt, illetve a VII./37. pont szerint aláírásra jogosult képviselőjét korlátlan kártérítési felelősség terheli. A károk elszámolásakor a szóban forgó tételek Számviteli törvény szerinti bekerülési értékét kell alapul venni.

68) Bérbevevő, illetve a VII./37. pont szerinti készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a visszaszállításkor hiányzó anyagok és eszközök tekintetében szintén kártérítési felelősséggel tartozik bérbeadó irányában a XII./69. pontban foglaltak szerint.

XIII. A szerződés megszűnése, megszüntetése

69) A felek megállapodnak, hogy a szerződést a IV/18 pont alapján határozatlan időre kötik és megállapodásuk időpontjának lejárata, azaz
a szerződés megszűnése normál esetekben a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyére történő maradéktalan visszaszállításának, illetve visszaszolgáltatásának a napja.

70) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbevevő ezen szerződést a kiszállítást követően rendes felmondás útján bármikor megszüntetheti, a bérbevett anyagok és eszközök bérbeadó részére történő egyidejű visszaszállítása mellett. A bérleti jogviszony megszűnésének időpontja a rendes felmondás esetén is az a nap, amikor a bérbevevő a bérletben nála lévő anyagokat és eszközöket a bérbeadó telephelyére maradéktalanul és hiánytalanul visszaszállítja, illetve visszaszolgáltatja.

71) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jogot érvényesen kizárólag úgy gyakorolhat, ha ezzel egyidejűleg az általa bérbevett valamennyi anyagot és eszközt az előző pontban foglaltaknak megfelelően visszaszolgáltatja bérbeadó részére.

72) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó rendes felmondási jogot nem gyakorolhat, tehát a szerződést kizárólag rendkívüli felmondással szüntetheti meg. A rendkívüli felmondás a szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

73) A bérbeadót megilleti a rendkívüli felmondási jog, amennyiben:

 • bérbevevő a bérleti díjfizetési kötelezettségének teljesítésével, a számlán feltüntetett fizetési határidő tekintetében 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik,
 • bérbevevő a bérbevett anyagokat és eszközöket – bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül – más kivitelezési helyszínre, más építkezésre, illetve beruházásra szállítja és/vagy harmadik személy rendelkezésére bocsátja,
 • bérbevevő a bérbe vett anyagokat és eszközöket nem rendeltetésszerűen használja,
 • bérbevevő nem biztosítja a bérbeadó számára a szerződésben kizárólagos helyszínként megnevezett kivitelezési területre, illetve építkezésre való bejutást, továbbá a tulajdonát képező anyagok és eszközök használati módjának ellenőrzését és minőségi állapotuk, vagy pillanatnyi állaguk vizsgálatát,
 • bérbevevővel szemben felszámolási, vagy csődeljárást kezdeményeznek, illetőleg a bérbeadó számára a szerződéskötést követően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek alapos kétséget keltenek a bérbevevő fizetési szándékaival, vagy lehetőségeivel kapcsolatban.
 • Bérbevevő bérbeadót a bérelt anyagok és eszközök felhasználását, illetve a bérleti szerződés megkötését illetően valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette,

74) Felek megállapodnak, hogy amennyiben bérbeadó a rendkívüli felmondási jogával él, úgy a bérbevevő köteles a bérbevett és még vissza nem szállított anyagokat és eszközöket a felmondás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül a bérbeadó telephelyére megtisztítva és a bérbe adáskori állapotban visszaszállítani. Amennyiben a felmondási okirat a bérbevevő részére azért nem volt kézbesíthető, mert a postai küldeményt nem vette át, vagy a megadott címen nem ismert, vagy az általa megadott címről elköltözött és újabb értesítési címről bérbeadót nem tájékoztatta, a visszaszállítási határidő utolsó napja a felmondási küldemény postára adásától számított 8. nap. 

75) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés megszűnésétől számított 8 naptári napon belül ezen szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbevevő köteles tűrni, illetve bérbeadó jogosult a bérbevett, de tulajdonát képező anyagokat és eszközöket a bérbevevő felelősségére, veszélyére és költségeire visszaszállítani. Ez esetben bérbeadó jogosult a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó saját telephelyére történő visszaszállításig a szerződés megszűnésétől minden megkezdett naptári napra, a napi bérleti díj 150%-nak megfelelő mértékű használati díjat felszámítani.

76) Bérbevevő kijelenti, hogy a XIII./75-77. . pontok alatt részletezett körülmények bekövetkezésének esetén, a bérbevevő feltételek nélkül lemond a birtokháborítási panasz megtételéről és annak felvetéséről, hogy a bérleti jogviszony tárgyaira saját üzemének fenntartására van szüksége, valamint bármilyen kártérítési követelés érvényesítéséről.

XIV. A bérbeadó különleges jogai

77) A bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az anyagok és eszközök vonatkozásában visszaszállítási kötelezettségének a bérleti szerződés lejáratát vagy megszűnését, illetőleg a bérbeadó hivatalos felszólítását követő 8 napon belül nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a bérbe adott termékeket a XIII./77-78.. pontok szerinti feltételekkel a szerződésben foglalt, vagy a szerződésben nem szerepeltetett munkaterületen, vagy beruházási helyszínen lebontani és onnan elszállítani a bérbevevő költségére.

78) Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérbeadó – bérbevevő külön hozzájárulása nélkül - jogosult a tulajdonát képező zsaluanyagok és tartozékai alkalmazását, felhasználását fényképpel dokumentálni, illetve anyagaiban, médiamegjelenéseiben, hirdetményeiben és egyéb információs csatornákon keresztül referenciaként felhasználni.

XV. A bérbevevő különleges kötelezettségei

79) A bérbevevő ezen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz és egyben gondoskodik arról, hogy a bérbeadó képviselője, alkalmazottja, vagy megbízottja Bérbevevő képviselőjével egyeztetve a szerződésben megjelölt beruházási helyszínre, illetőleg a bérbevett anyagok és eszközök pillanatnyi tárolási/felhasználási helyének minősülő bármilyen területére beléphessen abból a célból, hogy a bérbevett anyagok felhasználását, kezelését, raktározását és őrzésvédelmét ellenőrizze.

80) A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a fenti pontban foglalt kötelezettségének megszegése esetén a bérbeadó tulajdonát képező anyagokról és eszközökről bármikor saját hatáskörben rendelkezhet, azokat a bérbevevő veszélyére és költségére – még károkozás terhe mellett is - lebonthatja, lebontathatja és saját telephelyére visszaszállíthatja. A bérbeadó ezen jogát csak a bérbevevő szükségtelen háborítása nélkül gyakorolhatja.

XVI. Egyebek

81) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

82) Felek a bérleti szerződéssel kapcsolatban keletkező valamennyi – a Polgári perrendtartásról szóló törvény mindenkor hatályos, általános hatásköri szabályainak megfelelően – a helyi bíróság hatáskörébe tartozó vitájuk rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. A Bérbevevő képviseletére jogosult személy, mint Készfizető kezes,a jelen bérleti szerződésből adódóan a Bérbeadó és közte, mint készfizető kezes – ideértve a jelen szerződés VII./37., II./3., XII./69. és XII./70. pontjaiban foglalt készfizető kezességet is – közötti esetleges – a Polgári perrendtartásról szóló törvény mindenkor hatályos, általános hatásköri szabályainak megfelelően – a helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

83) Bérbevevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződésben megnevezett mellékleteket megismerte és azokat a szerződés aláírásával egyidejűleg átvette.

84) A szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen megállapodást elolvasás és a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő pontokra való figyelmezetést követő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.